International Conference Engineering & Telecommunication - En&T 2015

5th International Conference
Engineering & Telecommunication - En&T-2018

Moscow, November 15-16, 2018

Contacts

Phystechpark
Dolgoprudnenskoye sh., 3,
Moscow,
Russian Federation

e-mail: ent@frtk.ru, uzhinskayal@mail.ru
+7(985) 922 7923, +7(925) 547 7996, Lyudmila Uzhinskaya
+7(916) 579 4220, Elena Pavlyukova

Transport

Rail station "Novodachnaya"

  • 20 min from Savelovsky rail station
  • 30 min from Belorussky rail station

Metro station Altufievo

10 min on minibus

Car

  • 30 min from center of Moscow
  • 264 parking slots near Phystechpark

Air flight

15 min by car/taxi from international airport Sheremetievo (SVO)

Map